Tạo menu footer ở dưới di động

Tạo menu footer ở dưới di động

Kết quả B1: Tạo ux-block có tên là Menu footer  bằng cách copy các dòng lệnh sau  [section class="footer-pttuan-menu"] [ux_stack distribute="around" class="menu-footer-pttuan-main active"] [featured_box img ="274" pos="center" title="Danh mục" class="danh-muc"][/featured_box] [featured_box img ="286" pos="center" title="Tìm Kiếm" class="tim-kiem"][/featured_box] [featured_box img ="285" pos="center" title="Giỏ ...