Bài 5: BÉ HỌC 25 PHƯƠNG TIỆN QUA VÒNG QUAY MAY MẮN
"Cơm Cha áo Mẹ chữ Thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao"
Hình quay được